INFORMACJA dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Piotr Danek, ul. Kaczkowskiego 7/5, 33-100 Tarnów (zwany dalej Administratorem).
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu:
  • a) Zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o udzielenie pomocy prawnej objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem(w wypadku jej zawarcia)- podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia i wykonania zawartej umowy,
  • b) Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa,
  • c) Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny lub inna właściwa ustawa), 3. Administrator może przetwarzać również dane szczególne wymienione w art.
 3. 9 ust. 1 i 10 RODO, w szczególności ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej zdrowia, dane o karalności a także inne dane szczególne, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia pomocy prawnej oraz wykonywania zawodu adwokata. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust.

2 pkt (f) i art. 10 RODO oraz przepisy prawa o adwokaturze.

 1. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności nie dokonuje ich profilowania.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu świadczenia na Państwa rzecz pomocy prawnej i wykonywania zawodu adwokata.
 3. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
  • a) wymaganego przepisem prawa,
  • b) istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  • c) przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  • d) obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 4. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  • a) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • b) Podmiotom upoważnionym przez administratora wyłącznie w interesie administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  • c) Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, chyba, że jest to niezbędne do zrealizowania celów zawartej z Państwem umowy.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

 1. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo kontaktować się osobiście w siedzibie Kancelarii lub na adres mail adwokat@piotrdanek.pl .
 2. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.