Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Obsługa firm

W sferze obsługi prawnej przedsiębiorców zakres działania Kancelarii obejmuje:

 1. stałą i doraźną pomoc prawną, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, świadczoną zarówno w siedzibie przedsiębiorcy, jak i poza nią,
 2. pomoc prawna w zakresie dochodzenia należności, w szczególności wezwania przedsądowe, pozasądowe postępowania ugodowe,
 3. prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, pracy, karnego oraz administracyjnego, a także postępowań egzekucyjnych, postępowanie upadłościowe i naprawcze,
 4. tworzenie, przekształcenia, połączenia, likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji, nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, wszelkie inne działania związane z bieżącym funkcjonowaniem takich podmiotów, takie jak pomoc w zakresie funkcjonowania ich organów,
 5. sprawy pracownicze (umowy o pracę, wypowiedzenia, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, umowy o zakazie konkurencji itp.), układy zbiorowe, sprawy związkowe, pozapracownicze formy zatrudnienia,
 6. przygotowywanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację, zmiany wpisu, likwidację podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru,
 7. pomoc prawna w zakresie prawa zamówień publicznych, zarówno w odniesieniu do przedsiębiorcy działającego jako zamawiający, jak i jako wykonawca, w tym m.in. weryfikowanie ofert, przygotowywanie protestów, odwołań, występowanie przed Zespołem Arbitrów UZP, opiniowanie SIWZ, umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, opiniowanie i pomoc prawna w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 8. prawo konsumenckie, prawo o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych, telekomunikacyjne,
 9. sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie działalności przedsiębiorcy,
 10. udział w negocjacjach i mediacjach w ramach pozasądowego rozwiązywania sporów których stroną jest przedsiębiorca
 11. przygotowywaniem projektów umów cywilnych i handlowych oraz negocjowanie i konsultowanie takich projektów, pomoc prawna dotycząca renegocjowania, zmiany kontraktów
 12. opiniowanie dokumentów przedstawianych przez przedsiębiorcę i przedkładanie wniosków lub opinii prawnych w tym zakresie,
 13. wykonywanie innych czynności wymagających pomocy prawnej
Pomoc prawna osobom prywatnym

OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH

W ramach pomocy prawnej osobom prywatnym Kancelaria zajmuje się zastępowaniem klienta w sprawach:

 1. cywilnych (sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności, o ochronę dóbr osobistych itp.),
 2. rodzinnych (rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego, ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, alimenty, ubezwłasnowolnienie, opieka i kuratela itp.),
 3. spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku z ustawy i z testamentu, obalenie testamentu, dział spadku, sprawy o zachowek itp.),
 4. karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w postępowaniu wykonawczym, występowanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, prywatne akty oskarżenia, powództwa adhezyjne, wnioski o naprawienie szkody, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, kasacje, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o odroczenie, przerwę w karze, o warunkowe przedterminowe zwolnienie itp.),
 5. z zakresu prawa pracy (o przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o zakazie konkurencji, mobbing, opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, rozwiązywanie umów o pracę itp.),
 6. w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym (udział w postępowaniu egzekucyjnym, powództwa przeciwegzekcyjne, skargi na czynność komornika),
 7. z zakresu prawa administracyjnego (prowadzenie postępowań administracyjnych z każdej dziedziny prawa, sprawy o odszkodowanie, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, pozwolenie na pracę , cudzoziemcy itp. ),
 8. Udzielaniem porad prawnych.
 9. Sporządzaniem pism procesowych i pozasądowych (pozwy, apelacje, zażalenia, pisma przygotowawcze, wezwania itp.)
 10. Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów.
 11. Dochodzenie należności od dłużników.

Specjalizacja

W ramach praktyki zawodowej adwokat Piotr Danek wyspecjalizował we wszechstronnej obsłudze przedsiębiorców

w szczególności w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, zamówień publicznych, prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego i tzw. nowych technologii (prawo telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona informacji niejawnych itp.)

Honorarium

Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej,

pozwalając zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych, dostosować ich dostępność i czas ich realizacji do potrzeb danego przedsiębiorcy oraz zapewnić doskonałą bieżącą znajomość spraw danego przedsiębiorcy. Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane co do zasady ryczałtowo za dany okres czasu, bądź znacznie rzadziej według stawek godzinowych, 2. Umowa o gotowości do świadczenia obsługi prawnej, bez ustalania stałych miesięcznych opłat; w takim wypadku świadczenie pomocy prawnej realizowane jest na zlecenie przedsiębiorcy, za wynagrodzeniem ustalonym w umowie lub po złożeniu zlecenia, 3. Umowa o wykonanie usługi prawniczej – zlecenie wykonania określonej sprawy lub spraw za określonym w niej wynagrodzeniem, które w większości wypadków ma charakter ryczałtowy (za prowadzenie sprawy w całości, na określonym etapie lub w danej instancji).